Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57

Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/eaals/public/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 58
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ no image

Published on 15 Φεβρουαρίου, 2013 | by eaals

0

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

          Με την πράξη αναπροσαρμογής Σύνταξης που λάβαμε από το Γ.Λ.Κ., βάσει του Ν. 4093/2012 μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μας.

Οι Ενώσεις Αποστράτων, με παρεμβάσεις στα αρμόδια Κυβερνητικά Κλιμάκια, προσπάθησαν για την άρση της άδικης διπλής μείωσης των συντάξεων, που θίγει την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, χωρίς αποτέλεσμα.

Στα γραφεία μας καταφθάνουν προσφορές δικηγορικών γραφείων, τις οποίες θα αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας για ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται.

Ακολουθούν δύο προσφορές

1.- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ

 

 

 

                        ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 18, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:210-3800628 FAX:210-3800629

 ΚΙΝ:6978154814

                          e-mail:[email protected]

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν 4093/2012 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ ΠΔ 169/2007

Όπως καλώς γνωρίζετε, πρόσφατα η αρμόδια διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απέστειλε στο σύνολο των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οικείες πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης τους, προχωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μία ακόμη μείωση του τελικού λαμβανόμενου ποσού σύνταξης και μάλιστα αναδρομικά (από 1/8/2012).

Δικαιολογητικός λόγος αυτής της νέας μείωσης απετέλεσε ο Ν 4093/2012, ο οποίος προβλέπει αντίστοιχες μειώσεις στις μηνιαίες μισθολογικές απολαβές των εν ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρόσφατα,  η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας (Ελεγκτικό Συνέδριο), εξέδωσε γνωμοδότηση, που περιελήφθη  στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε μεταξύ άλλων ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι  είναι  αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ειρημένη γνωμάτευση της Ολομέλειας του Ε.Σ. μολονότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση, αποτελεί πρόκριμα για έκδοση θετικής απόφασης σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό για τη δικαίωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, ως αναγράφεται και στο τέλος κάθε πράξης αναπροσαρμογής, δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών, η προθεσμία της οποίας αρχίζει από την επίδοση ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ΚΑΙ ΟΧΙ εντός έτους όπως ίσχυε κατά το παρελθόν, πριν δηλαδή την τροποποίηση του σχετικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως εκκίνηση της προθεσμίας η ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναπροσαρμογής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίδικο ζήτημα είναι γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων γίνεται μνεία και της νέας δυνατότητας δημιουργίας δίκης πρότυπο δυνάμει του νέου άρθρου 108Α του ΠΔ 1225/1981, ως προσφάτως τροποποιήθηκε με το Ν 4055/2012. Η δίκη πρότυπο προκαλείται με απόφαση  Τριμελούς Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου και σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του και εισάγεται για εκδίκαση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση της Ολομελείας επί της εισαγόμενης εφέσεως ενδιαφερομένου επεκτείνεται και  σε όλους όσους έχουν ασκήσει νόμιμα εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Α) Το κόστος για την κατάθεση του ενδίκου μέσου της εφέσεως με υπογραφή κάθε ενδιαφερομένου ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως ακολούθως:

–         Παράβολο υπέρ Δημοσίου 20 ευρώ

–         Μεγαρόσημα επί δικογράφου 15 ευρώ

–          Μεγαρόσημο για λήψη αντιγράφου 2 ευρώ

–         Επίδοση δικογράφου 30 ευρώ

–         Αμοιβή σύνταξης δικογράφου και κατάθεση αυτής 33 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%

Σύνολο: 100 ευρώ

 

Τονίζεται ότι κατά τη συζήτηση της έφεσης είναι απαραίτητη η δια πληρεξουσίου δικηγόρου παράσταση με κόστος 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% 45,54 ευρώ (με βάση το σημερινό γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) και ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ, ήτοι συνολικά 281,24 ευρώ.

 

Β) Στην περίπτωση που επιθυμείτε το δικόγραφο να υπογραφεί από δικηγόρο στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα κάτωθι έξοδα:

–         Ταμείο Νομικών 27 ευρώ

–         Ταμείο Προνοίας 4,70 ευρώ

–         Γραμμάτιο κατάθεσης Δικηγόρου 134 ευρώ + ΦΠΑ 23% 30, 82 ευρώ

Σύνολο: 296, 52 ευρώ

 

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει το γραφείο μας τη δικαστική διεκδίκηση για την επιστροφή του ποσού μειώσεως της σύνταξης τους με την ακύρωση της πρόσφατης πράξης αναπροσαρμογής του ΓΛΚ, θα χρειαστεί να μας αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πρόσφατης Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.

4. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις τριπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος, πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιτυχίας και επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου μας θα ανέρχεται σε ποσοστό 4%.

Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει και στην Τράπεζα Πειραιώς στον υπ’ αριθμ: 5182-049942-001 λογαριασμό, ΙΒΑΝ: GR 140172182000 5182 049942 001

 

Μετά τιμής,

Αναστασία Καρανίσα

ΕΝΤΥΠΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΕΔΙΟ Ι

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ……………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΤ:……………………………………………………………………………….

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………….…

ΤΚ:……………………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………………………………..

Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛ: …………………………………….ΤΗΛ.ΚΙΝ:………….……………………………….

Ε-MAIL: …………………………………………….FAX:………………………………..

ΠΕΔΙΟ ΙΙ

ΣΩΜΑ : …………………….…………………………………………………………………..

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ : …………………………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: …………………………………………………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …………………………………………………………………..

Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου : ……………………………………………………….

Αριθμός Συνταξιοδοτικής Πράξης : ………………………………………………………

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : ………………………………………………………………

(αναγράψατε εάν αποστρατευτήκατε κατόπιν δικούς σας αιτήματος ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή λόγω ανικανότητας – για λόγους υγείας)

 

ΠΡΟΣ

   Τη Δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Θ. Καρανίσα (ΑΜΔΣΑ:32449), κάτοικο Αθηνών, οδού Εμ. Μπενάκη , αριθμ. 18,  ΤΚ. 10678  Αθήνα, τηλ.: 210 3800628/6978154814, φαξ: 2103800629.

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, που εκδόθηκε από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.

Τόπος:…………,

…./…./2013

Ο/Η Αιτών/ουσα

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………   δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθείσης την…………………. από το ……………………………………, κάτοικος ……………………, οδός ……………………………………. αριθμ. ……, Τ.Κ. …………..,

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω

τη Δικηγόρο Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ (ΑΜΔΣΑ:32449), κατοίκο Αθηνών, οδ. Εμμ. Μπενάκη, αρ. 18, ή συνεργάτη της επιλογής της, όπως καταθέσει έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και για την επιστροφή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε η σύνταξή μου, λόγω της παραπάνω αναπροσαρμογής.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της εφέσεως μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής.

Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

……………………………, …/…./2013

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

 

 

 

2.- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών

Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151,

      Κιν. 6945392850, email: [email protected]gr, [email protected]                      

 

Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους:

Ενημερωτικό διεκδικήσεων μετά την Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012:

 

1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης κάθε στρατιωτικού συνταξιούχου (προερχόμενου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα), με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012. Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμοδότησε ότι, πέραν των άλλων, οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων θίγουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Συνεπώς είναι λίαν πιθανή η ευδοκίμηση σχετικής δικαστικής διεκδίκησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Για την άρση της ως άνω μειώσεως, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 22.1.2013.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νόμο 4055/2012 προβλέφθηκε (άρθρο 108Α του ΠΔ 1225/1981) ότι είναι δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δηλαδή εκδίκαση μιας υποθέσεως από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν με την υπόθεση αυτή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον είναι θετική, έχει αποτελέσματα (και για τη λήψη αναδρομικών) και για τους λοιπούς θιγόμενους, μόνον όταν έχουν ασκήσει εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.

3. Τα έξοδα για την άσκηση της Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε 105 ευρώ, ήτοι 35 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση έφεσης (+ ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης και θα εκδοθεί Α.Π.Υ.), παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 15 + 2 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Το δικόγραφο της έφεσης δεν θα υπογραφεί από Δικηγόρο, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως, σύμφωνα με το ν. 4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης μετά από τρία (3) έως πέντε (5) έτη περίπου. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε 281,25 ευρώ, ήτοι: 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 243,54 ευρώ + ένσημα ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ.

4. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, η έφεση είναι δυνατό να υπογραφεί από Δικηγόρο. Απαιτείται όμως να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με συνέπεια το κόστος για την άσκηση  της έφεσης να ανέρχεται σε 266,50, ήτοι 134 ευρώ + ΦΠΑ 23%, (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 164,82 ευρώ, παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημα: ΤΑΧΔΙΚ: 17 ευρώ (15+2) ευρώ, ΤΑΝ: 27 ευρώ, Τ.Υ.Π.Δ.Α: 4,70 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 

5. Όσοι κκ. ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να διεκδικήσουν την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής και την επιστροφή του ποσού της μειώσεως, παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά, αποστέλλοντάς μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία Συνταξιούχου».

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007).

γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.

δ. Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

5. Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αθήνα, 2.2.2013

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Ονοματεπώνυμο:  ………………………………………………………………………………………………….

Όνομα Πατέρα: …………………………… Όνομα Μητέρας:……………………………………………….

Δ/νση κατοικίας: Οδός: ………………………..………………. Αριθμ: ……………. Τ.Κ.: …………..

Δήμος – Περιοχή: ………………………. Τηλ: οικίας: .….………….. εργασίας: ………..….….

e-mail………………………………………….Κινητό:………………………….………………………               Αποστρατ.Βαθμός: ………………………………………………….Έτος αποστρατ.………………………..

Αριθμ. Μητρώου Σύνταξης.: ………………………………. ΔΟΥ: ……………………………………. ….

Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας……………………………………. ΑΦΜ: ………………………………….

ΠΡΟΣ

   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, Στουρνάρη αριθμ. 28, ΤΚ. 10433, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, fax 210-52281851, e-mail: [email protected] ,[email protected]

—————————–

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, που εκδόθηκε από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.

………………., …./…./2013

Ο Αιτών

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O κατωτέρω υπογράφων ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, Α.Δ.Τ……………, κάτοικος ……………………, οδός ………………….. αριθμ. ……, Τ.Κ. ………….., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω  τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο, Α.Μ. 31034, και Χρόνη Άρτεμη Α.Μ. 34547, κατοίκους Αθηνών, οδός Στουρνάρη 28, όπως καταθέσουν έφεση και αγωγή ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και για την επιστροφή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε η σύνταξή μου, λόγω της παραπάνω αναπροσαρμογής.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της εφέσεως μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

……………………………, …/…./2013

Ο εξουσιοδοτών

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής

 

 

 

 

 


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την                        μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθμ. 28, τηλ. 210-5241507 και αφ’ ετέρου

Β. Του ……………………….…………, ………………… στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β΄ συμβαλλόμενος, που δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση της συντάξεώς του  από την 1.8.2012 (μετά την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του με βάση το ν.4093/ 2012), αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου) να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, (κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του δεύτερου συμβαλλομένου και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους :

1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού των αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ. Στον χρόνο αυτό (πέρας υποθέσεως) θα εκδοθεί ΑΠΥ επί του συνολικού ποσού της αμοιβής και εξόδων.

2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β΄ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος, και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτόν απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο η παραπάνω αμοιβή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ              

Ο εντολέας                                                                                Ο Δικηγόρος


About the AuthorΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑